JPK – ⁣Jednolity Plik Kontrolny ⁤to elektroniczny plik, ⁤który zawiera⁢ szczegółowe dane dotyczące rejestrów ⁣obrotu podatkowego prowadzonych przez przedsiębiorców.‍ Jest⁤ to ⁤nowoczesne narzędzie, które wprowadza polskie prawo podatkowe w erę cyfryzacji i‍ usprawnia procesy kontroli. ‍Jest obowiązkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność ​gospodarczą w Polsce, zarówno osób⁣ fizycznych jak i spółek.